The University of Southampton
Telephone:
07523729687
Email:
xx2u17@soton.ac.uk

Xiangming Xu 

Xiangming Xu is a PhD research student working in Optomechanics and high-sensitivity sensor. He finished his undergraduate study and master study in China. 

Research

Research interests

MEMS Sensing, Optomechanics, Integrated Silicon Photonics

Publications

Qiang, Xu, Dingbang, Xiao, Zhanqiang, Hou, Ming, Zhuo, Wenyin, Li, Xiangming, Xu and Xuezhong, Wu (2018) A novel high-densitivity butterfly gyroscope driven by horizontal driving force. IEEE Sensors Journal. (doi:10.1109/JSEN.2018.2886019).

Contact

Share this profile FacebookTwitterWeibo